Tverrfaglig utredning

Tverrfaglig utredning er et opphold der spesialpedagogisk kartlegging inngår som en del av utredningen.

Tverrfaglig utredning er et opphold på mellom 17 og 19 dager der eleven blir grundig utredet på flere områder.

De som deltar i utredningen er lege, spesialsykepleier, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og spesialpedagog etter behov. Skoleobservasjon i klasserommet er en viktig del av utredningen.

Overføringsmøte

Tverrfaglig utredning avsluttes med et overføringsmøte med foresatte og relevante instanser på hjemstedet. Dette er vanligvis kontaktlærer, rådgiver og PPT, men kan også omfatte BUP, fastlege og flere. Ellers deltar tverrfaglig team fra SSE. Møtene forgår enten på Solberg skole eller som videokonferanse. Overføringsmøtet og rapporter vil ofte gi foresatte og skole et bedre grunnlag for avgjørelser om tilrettelegging og yrkesvalg.