Solberg skoles historie

Skolen ble bygget i 1976. Før det, fant undervisningen sted ved de forskjellige avdelingene.

Epileptikerhjemmet

I 1910 grunnla Diakonforbundet det de kalte Epileptikerhjemmet, og i 1939 begynte de første forsøkene med undervisning her. Det vil altså si at det gikk nesten 30 år fra de første pasientene kom, til det ble en form for skole på Solberg. Den første tiden ble en lærer ved Evje skole leid for noen timer i uken. De neste 20 årene besto undervisningspersonalet av én, og senere to personer.

Skoledrift

Først rundt 1960 kom det for alvor fart i det som kan kalles ordentlig skoledrift ved institusjonen.

Bakgrunnen var at Røde Kors i 1955 gav en gave til SSE, nemlig en barneavdeling som fikk navnet Kurklinikken. Barn i skolepliktig alder hadde rett og plikt til undervisning, og skoletilbudet ble utvidet. Men det gikk tregt i starten, noe som skyldtes to forhold: Vanlig utdannete lærere hadde dårlig forutsetning for å undervise barn med ulike former for funksjonshemming. Dessuten fantes der ikke egnete lokaler for undervisning ved senteret og det var ikke lett å få lærere til å arbeide her over tid.

Sist på sekstitallet, - og særlig på syttitallet, skjedde en revolusjon, politisk og pedagogisk. Over hele landet kom det fart i skoletilbudet ved medisinske og sosiale institusjoner. På ti år, fra 1965 til 1975 økte antallet elever ved slike institusjoner fra 3.000 til 14.000. Solberg skole bidro absolutt til denne utviklingen.

Eget skolebygg

Behovet for et egnet skolebygg tvang seg ubønnhørlig frem. Ikke minst takket være daværende overlege Georg F Henriksen, som forsto betydningen av skolens rolle i behandlingen av barn med epilepsi, og skolens rektor Trygve Dyrkorn fikk oppleve sin drøm. Påsken 1976 sto skolebygget ferdig. Elevene fikk nå følelsen av å gå på en vanlig skole, ikke å bli dyttet fra rom til rom på sykehusområdet, noe som hadde vært hverdagen i så alt for mange år. Skolen som vi kjenner i dag, har stort sett vært den samme siden åpningen.  I 1989 fikk vi et tilbygg med gymsal og treningsrom for fysioterapi og annen fysisk aktivitet. 

I 1979 var det ansatt 13 lærere og rektor Svein Helge Skaare, var skolens rektor i mer enn 26 år, til han gikk av med pensjon i 2005.  Han fikk kongens fortjenestemedalje i sølv bl.a. for sitt engasjement med fokus på den gjensidige påvirkning mellom epilepsi og pedagogikk.

I dag er vi 25 ansatte på skolen, dvs lærere/spesialpedagoger og assistenter i tillegg til administrasjonen som består av rektor, assisterende rektor og kontoransvarlig. Vi har bred kompetanse om pedagogiske konsekvenser ved epilepsi.

Skoleeier Bærum Kommune var ansvarlig for driften frem til 1995, da skolen ble statlig og lagt inn under Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped). Fra 2007 ble skolen overdratt til Akershus fylkeskommune.